Algemene Privacyverklaring

Vzw Panal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring willen we u hierover informeren.

Vzw Panal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat :
•     uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven          in deze Privacy verklaring;
•     de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
•     uw uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
•     passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
•     geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
•     we u op de hoogte willen brengen van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.

1.     Identiteit van de organisatie
Vzw Panal is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens :

vzw Panal
Waversebaan 220, 3001 Heverlee
016/23 91 01
vragen@panal.be 

2.     Doel verwerking persoonsgegevens
MBE
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden :
-     bieden van palliatieve zorgbegeleiding in multidisciplinaire samenwerking met andere betrokken zorgverleners (rechtsgrond : verstrekken van zorg)
-     het verrichten van de administratie verbonden aan begeleidingsdossiers (rechtsgrond : uitvoering verplichtingen m.b.t sociale zekerheidsrecht)
-     het verrichten van de registratie verbonden aan begeleidingsdossiers (rechtsgrond : wetenschappelijk onderzoek)

NPZ
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden :
-     Administratie verbonden aan de organisatie van vorming, training en opleiding
(rechtsgrond : uitvoering overeenkomst)
-     Opvolging en coaching van deelnemers aan vorming, training en opleiding en andere door de organisatie (mee)georganiseerde initiatieven (rechtsgrond :                      uitvoering overeenkomst)
-     Informatieverstrekking aangaande en communicatie over vorming, training en opleiding en andere door de organisatie (mee)georganiseerde initiatieven. (                    rechtsgrond : toestemming betrokkene)
-     Individuele ondersteuning, coaching, adviesverlening (rechtsgrond : toestemming betrokkene)
-     Administratie ifv het beheer van de bibliotheek (rechtsgrond : uitvoering overeenkomst)
-     Registratie ifv evaluatie en bijsturing van de werking en ifv verantwoording aan subsidiërende overheden (rechtsgrond : gerechtvaardigd belang / wettelijke                  verplichting)

3.     Welke persoonsgegevens worden verzameld
Voor bovenstaande doelstellingen kunnen we volgende persoonsgegeven van u vragen en/of verwerken :

MBE
-     Gegevens m.b.t. de persoon : naam, adres, telefoonnummer, mailadres, GSM, leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, rijksregisternummer,                   burgerlijke staat, nationaliteit, etniciteit, filosofische of religieuze overtuiging
-     Gegevens m.b.t. de samenstelling van het gezin
-     Gegevens m.b.t. lichamelijke en psychische gezondheid, leefgewoonten, de behandeling en begeleiding

NPZ
-     Gegevens m.b.t. de persoon : naam, adres, telefoonnummer, mailadres, GSM, geboortedatum, geboorteplaats, rijksregisternummer
-     Financiële gegevens : bankrekeningnummer
-     Gegevens m.b.t. gevolgde opleidingen en behaalde getuigschriften
-     Gegevens m.b.t. functie en werkgever
-     Beeldopnames : foto’s

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verkregen.

4.     Wie heeft toegang tot persoonsgegevens

Eigen organisatie
Enkel medewerkers in loondienst die in het kader van de uitvoering van hun opdracht, (gedeeltelijke) persoonsgegevens nodig hebben, hebben daartoe (gedeeltelijk) inzage.

Vrijwilligers hebben nooit rechtstreekse inzage in de persoonsgegevens. Zij worden geïnformeerd in de mate van wat nodig is om hun vrijwilligerswerk te kunnen realiseren.

Studenten verpleegkunde en artsen in opleiding die stage lopen, krijgen inzage – onder supervisie van hun mentor – in de dossiers van patiënten. Alle hierboven vermelde groepen, zijn gebonden aan het beroepsgeheim. De organisatie heeft de nodige maatregelen getroffen wat betreft de toegangsrechten met het oog op een zo maximaal mogelijke bescherming van de persoonsgegevens.

 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

MBE
In de begeleiding van patiënten en hun naasten werkt de organisatie samen met anderen.
In functie van continuïteit van zorg en een kwalitatieve dienstverlening worden persoonsgegevens met derden uitgewisseld, voor zover en uitsluitend dan, als het een gemeenschappelijke begeleiding betreft en in de mate die nodig is.

NPZ
Persoonsgegevens kunnen worden doorgeven aan derden indien deze direct betrokken zijn bij de realisatie van vorming, training en opleiding of enig andere activiteit door de organisatie, voor zover en uitsluitend dan, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het desbetreffende initiatief.
In dit geval onderschrijft de organisatie met de derde partij een overeenkomst waarin beiden zich ertoe verbinden de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld voor commerciële of marketingdoeleinden.

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met organisaties die zich buiten de Europese Unie bevinden.

5.     Bron van de persoonsgegevens

MBE
De persoonsgegevens kunnen verstrekt zijn door de betrokkene zelf,
dan wel door derden, m.n. mantelzorgers of professionele zorgverleners die reeds betrokken zijn in de begeleiding.

NPZ
De persoonsgegevens kunnen verstrekt zijn door de betrokkene zelf,
dan wel door derden, m.n. hun werkgever die hen opgeeft voor een bepaalde activiteit

 

6.     Bewaartermijn
De organisatie bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of vereist is op grond van de wet.

MBE
-     De organisatie is bij wet verplicht patiëntdossier bij te houden gedurende 10 jaar na het laatste contact. Nadien worden de persoonsgegevens                                   gearchiveerd ifv wetenschappelijk onderzoek

NPZ
-     Persoonsgegevens in het kader van vorming, training en opleiding worden bijgehouden en gearchiveerd ifv registratie en verantwoordingsdoeleinden
-     Persoonsgegevens in het kader van bibliotheekbeheer worden bijgehouden voor de duur dat de betrokkene potentieel gebruik maakt van de bibliotheek.          Nadien worden de persoonsgegevens verwijderd.

7.     Beveiliging
De organisatie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Volgende maatregelen werden genomen :
-     De toegang tot persoonsgegevens worden beperkt ifv de functie of opdracht.
-     Op alle systemen is een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid van toepassing.
-     Alle personen die namens de organisatie inzage hebben in persoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
-     Back-ups van de persoonsgegevens laten toe om deze te herstellen indien er zich fysieke of technische incidenten zouden voordoen.
-     De veiligheidsmaatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd.
-     De medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en over de voorschriften, afspraken en maatregelen                      daartoe.

 

8.     Rechten
-       U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
-       U heeft recht op correctie wanneer u vaststelt dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben, niet correct of onvolledig zijn.
Dit betreft geen absoluut correctierecht, maar enkel m.b.t. feitelijke gegevens betreffende uw persoon.
-       U heeft recht om bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben als deze door de organisatie worden verwerkt               op grond van een gerechtvaardigd of algemeen belang. Echter indien het gerechtvaardigd belang zwaarder weegt of wanneer de verwerking                                     noodzakelijk is voor de uitvoering van een rechtsvordering, dan kan de organisatie geen gehoor geven aan het bezwaar.
-       U hebt recht om in bepaalde gevallen te vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat gegevens wel nog door             de organisatie worden bewaard, maar dat het gebruik en/of verspreiding wordt beperkt of stopgezet.
-       U heeft recht op vergetelheid. Wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig werden verkregen of wanneer de verwerking berust op toestemming, kan u             vragen om deze te verwijderen uit onze databases.
-       U heeft het recht om in bepaalde gevallen te vragen om persoonsgegevens die op u betrekking hebben, over te dragen aan uzelf of een ander                                     verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

 

Indien u zich op één van bovenstaande rechten wenst te beroepen, dan mag u contact opnemen met de organisatie. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

 

9.     Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

10.     Wijziging privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. De meest recente versie is steeds beschikbaar op onze website.

 

11.     Wettelijke basis van de privacyverklaring
-     De Privacywet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
-     Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband                met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene                                 verordening gegevensbescherming) (Voor de EER relevante tekst)